SMO is al 50 jaar de trusted third party voor overheid, wetenschap en bedrijfsleven. Als onafhankelijke partij signaleert SMO complexe vraagstukken en identificeert zij gedeelde maatschappelijke ambities. SMO verbindt key stakeholders uit overheid, wetenschap en bedrijfsleven en stimuleert een integrale aanpak om maatschappelijke ambities gezamenlijk versneld te realiseren. Dit doet SMO door het toegankelijk maken van kennis door haar publicatiereeks en het organiseren van workshops, evenementen en innovatie challenges.

Door de unieke combinatie van denkkracht, energie en expertise worden nieuwe inzichten en oplossingen ontwikkeld voor de vraagstukken en uitdagingen waar onze samenleving voor staat. SMO vertaalt deze inzichten uit wetenschappelijk onderzoek enerzijds en expertise uit het bedrijfsleven anderzijds naar begrijpelijke en goed toepasbare informatie. Samen met de frisse blik van jong talent doorbreekt SMO de impasses op de thema’s; Innovatie & Ondernemerschap, Zorg & Welzijn, Duurzaamheid en Arbeidsmarkt.

Circular Minds Summit

Geschiedenis SMO

SMO werd in 1968 opgericht door een groot aantal Nederlandse ondernemingen, waaronder Shell, Philips, Akzo Nobel, en Heineken, met als doel om de dialoog tussen bedrijfsleven, overheid en samenleving te stimuleren. Sindsdien heeft SMO als onafhankelijk kennisinstituut een indrukwekkend oeuvre opgebouwd. SMO heeft in samenwerking met 800 auteurs uit wetenschap en bedrijfsleven ruim 350 wetenschappelijke publicaties uitgegeven die steevast belangrijke maatschappelijke vraagstukken adresseren. Om de kennis te verspreiden en de dialoog aan te jagen organiseert SMO ook al 49 jaar lang evenementen, congressen, seminars en informele bijeenkomsten.

Wilt u uw maatschappelijke impact vergroten? Wij denken graag met u mee. Wilt u meer weten over onze geschiedenis? Lees dan hieronder verder. 

Eind jaren 60. Maagdenhuisrellen, opstanden in Parijs en de bezetting van hogescholen en universiteiten omdat studenten meer inspraak in het bestuur eisen. Hevige protesten om het militaire ingrijpen van Amerika en Vietnam. Roerige tijden kun je wel zeggen.

1968: Het begin

Het bedrijfsleven staat onder druk. Na het economische wonder dat zich met de wederopbouw en groei van de productie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog had voltrokken, en waar de ondernemers in Nederland een groot aandeel in hadden gehad kwam een tegenbeweging op gang. Het maatschappelijk draagvlak neemt af door grote weerstand tegen de gevestigde orde. Het maken van winst, ondernemen en het nastreven van groei zijn geen vanzelfsprekende zaken meer. Ook politiek gezien was er onvrede en werden de belangen van ondernemers maar weinig vertegenwoordigd. De rol die de onderneming in de maatschappij hoorde in te nemen was onzeker.  

Een grondig inzicht in het verband tussen de maatschappelijke ontwikkeling en die van de onderneming wordt als noodzakelijk gezien. Er is behoefte aan een onafhankelijke kenniscentrum dat een actieve rol kan spelen in de dialoog tussen bedrijfsleven, overheid en samenleving. Dit worden SMO en het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO).

Een aantal ondernemers verenigen zich om met SMO bij te dragen aan de discussie over de rol die de onderneming in de maatschappij zou moeten spelen. Een welkome taak waar de Stichting zich vol overgave in stort. VNO geldt in eerste instantie als een lobbyorganisatie, SMO geeft door middel van objectieve analyse en informatievoorziening een impuls aan het ondernemersklimaat.

SMO is een stichting zonder winstoogmerk dat moest dienen als kenniscentrum van en voor het bedrijfsleven, met name waar het gaat om de relatie tussen de maatschappij en het bedrijfsleven. Van die kennis konden en kunnen private en publieke partijen gebruik maken. Aan SMO de opdracht om de essentie van hun werkwijze en toegevoegde waarde aan de samenleving uit te leggen.

1974: Uitbereiding van SMO

Toenmalig minister-president J.M. den Uyl houdt een lezing waarin hij onder andere pleit voor de ‘vermaatschappelijking van het productieproces’, waarin de besluitvorming over investeringen en wat te produceren zou verschuiven naar de overheid. Ontsteltenis onder ondernemers. Nog meer ondernemers sluiten zich aan bij SMO.  

De heer F.J.D. Goldschmeding is één van deze ondernemers. Hij sluit zich begin jaren 70 aan bij SMO en wordt bestuurslid. Goldschmeding richtte in 1960 tijdens zijn studententijd het Uitzendbureau Amstelveen op. Dit bureau zal uitgroeien tot het latere Randstad Uitzendbureau, de op één na grootste HR dienstverlener, met een omzet van ruim 14 miljard euro. Tot op de dag van vandaag is de heer Goldschmeding bestuurslid bij de Stichting die de toegevoegde waarde van dit ondernemerschap aan de samenleving uit kan leggen.

Om maatschappelijke problemen van vandaag de dag op te lossen moet er een veel nauwere samenwerking tussen het bedrijfsleven en de samenleving komen.

MISSIE: DE STICHTING HEEFT TEN DOEL IN DE NEDERLANDSE SAMENLEVING HET INZICHT TE BEVORDEREN IN:

  1. de functie van de ondernemingsgewijze productie voor onze samenleving, alsmede de plaats die de onderneming daarin inneemt;
  2. de ontwikkeling van het maatschappelijk leven in relatie tot de onderneming en tot het op deze gebaseerde productiestelsel.

1980-1992: Wantrouwen neemt af, aanzien van bedrijfsleven neemt toe

De laagconjunctuur van begin jaren ’80 leidt een tweede periode in. Deze crisis, de heftigste van na de Tweede Wereldoorlog, draagt ertoe bij dat er meer communicatie tussen maatschappij en onderneming op gang komt. De strijdbijl wordt begraven en op ondernemers wordt een publiek beroep gedaan om mee te denken over de verbetering van de Nederlandse economie. SMO maakt ondertussen naam met haar publicaties. Op die manier blijven Kamerleden en beleidsmakers bij de overheid op de hoogte van technologische ontwikkelingen, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en op andere voor ondernemers relevante gebieden. Tegelijkertijd laten ondernemers zich door SMO informeren over maatschappelijke ontwikkelingen.

1992-2007: Empowerment van de samenleving

De professionalisering van actiegroepen en een toenemende politieke instabiliteit nopen veel bedrijven ertoe hun ondernemingsstrategie aan te passen. Zij worden aangesproken op onderwerpen die ze voorheen links konden laten liggen. De grootste kentering is de bewustwording van kiezer en consument. Gezamenlijk kunnen zij veranderingen afdwingen in de ‘governance’ van maatschappij en onderneming. Een zogeheten empowerment van de samenleving vindt plaats. SMO speelt hierop in met projecten die niet alleen informatieoverdracht beogen, maar ook een analyse bieden van maatschappelijke vraagstukken. Het zoeken naar oplossingen en mogelijkheden voor bedrijven, instellingen en overheden staat daarbij voorop. SMO ontwikkelt zich van PR-instelling tot ‘trusted third party’. Naast SMO is ook het maatschappelijk middenveld volop in beweging. Eigen beleid en strategie lijken aan belang te winnen, waardoor collectieve imagoverbetering naar de achtergrond dreigt te verdwijnen. Besluitvorming verloopt vaker over meerdere schijven, waarbij private en publieke domeinen zich met elkaar verweven. SMO is niet langer slechts een middel om de maatschappelijke waardering voor het bedrijfsleven te vergroten, maar des te meer een instrument in het analyseren van relaties tussen ondernemingen en maatschappelijke stakeholders.

2007-2013: De financiële crisis

De financiële crisis in 2007 heeft ingrijpende gevolgen voor zowel maatschappij als onderneming: crises volgen elkaar op en regels worden aangescherpt. Bezuinigingsmaatregelen zijn onvermijdelijk. Drastische hervormingen geven voeding aan de groeiende discussies over onder andere werkeloosheid in de maatschappij. Ook thema’s als hervormingen in de zorg, global warming, Europa en vrouwen in het bedrijfsleven nemen een prominente plek in op de agenda. SMO ziet het als een kerntaak om deze en andere relevante ontwikkelingen te adresseren. Haar wetenschappelijke publicaties lopen zelfs voor op deze ‘terugkerende’ onderwerpen.

Naast de reguliere publicaties heeft SMO gedurende een aantal jaren in verschillende vormen aanvullende content gepubliceerd. Hiermee werden de SMO-leden van achtergrondinformatie bij de reguliere publicaties voorzien. Zo was er de kwartaalkrant van SMO, SMO Berichten, waarin dieper werd ingegaan op actuele maatschappelijke ontwikkelingen, onder andere via interviews met experts. Iets later werd kwartaalblad Osmose in het leven geroepen: een blad met interviews en essays op het werkterrein van SMO. De website van SMO wordt het belangrijkste aanvullende medium. Hier wordt geregeld verdiepende informatie geplaatst, onder andere in de vorm van wetenschappelijke artikelen, opiniestukken, nieuwsberichten en (video-)interviews.

2013-Heden

SMO introduceert in deze tijd speciale Labs waarin zij samen met haar partners binnen de thema’s Innovatie & Ondernemerschap, Zorg & Welzijn, Arbeidsmarkt en Duurzaamheid werkt aan het creëren van maatschappelijke meerwaarde. De maatschappelijke ambitie wordt binnen de Labs vertaald in concrete doelen waar analisten, gamechangers, friskijkers en unusual suspects samen aan werken.  Daarbij vergeet SMO haar rijke geschiedenis niet, hetgeen o.a. terug te zien is met de publicatie “De Economische Kracht van de Ondernemende Vrouw” een vervolg van een eerdere SMO publicatie ”Cherchez la Femme”.